Kaaweedyi Dyamaanu Me'en

Kaaweedyi Dyamaanu Me'en

Kaaweedyi yaltitannü dyamaanu me'en enen
ndaarii wa dhii radiyoodyi en ko dhi haalatal! 

Lire la suite

Fuuta Hettii Bhuttu

Itler « deklaarii »: ndee hare mun; 
tawi yimbhe no nyaayha e nder beldal. 

Lire la suite

Gimol Fii Ko Gine Rindhi Kon

Gineyen hedhee midho yewta on kadi anditon ko
yimoowo haalata holla pildyi dhi wortataa 

Lire la suite

Amicale Ko Faabo

Amicale si wuurii, dhun wonay nafa leydi men, 
nafa yimbhe men, nafa julbhe fow, ko bhe sikkataa

Lire la suite

Fii Gandal

Woni gande diina, e gande aduna, ko fow mu’un
yamiraa yo jange: mo jangi faami, o  ninsataa.

Lire la suite

Fii Laabhal

Laabhal ko thellal, soobinee fii laabhugol;
kala ncdho laabhudho nawnugol mun dhuudhata

Lire la suite

Fii Neugol Bheyguure

Si musibbhe dhuudhii wobbhe wallaywobhebhen;
si tawii bhe welduno fewndo needi bhe seedataa
Lire la suite

Fii Golle

Elten dyamaa men ekkiten fow gollugol 
fii yimbhe nde no bhantoo ko golle bhe nangata.
Lire la suite

Fii iidi

Juldeede Leydi me’en ko Donkin, Suumayee
jombente. Dhee tati fukkataake dhe tultataa.
Lire la suite

Mantugol Nulaadho Muhammadu

Hulen Ilahiyayetten Mo, 
Yidhen Muhammadu man ten Mo,
Lire la suite

Yiitere N'Den No Ila Gondhi

Limataake, moftataake bhure makko:
ko hombo limata gebhe sudhadhe?
Lire la suite

Gimol Fii Faatunde Siriifu Sagale

Mi mun'nyintinii on mofte Annabi Ahmaduu
e faataade Almamiidyo almiidho weltoraa
Lire la suite

Timminirdhun

Ndee yimre an timmii, mo dyangi nde dyangitii 
0 wiay gorel yirnunqel nde ngel dyon mirnyagol
Lire la suite

 

Kaaweedyi yaltitannü dyamaanu me'en enen
ndaarii wa dhii radiyoodyi en ko dhi haalatal!    

A wonay ka ma'a dhon udditaa tun poste ma'a!
radiyoo nanaa ko bhe Leydi Shinuwaa wowlata!

Si ko Misra udditudhaa nanaa ghur'aana on
hibhe dursitoo, hibhe dyanga yergina, dyangita.

London e Waashinton e Hindi e Makka men,
Pari men e Roomu a nanay bhe fow ko bhe haalata.

Aviyondyi immoo bimbi saare konaakiri ;
si dhi nyallu yaade ko haa Faransi dhi Waalata;

Hidhi uuma wuudha, dhi nanga laawol feewugol!
si dhi dawu Faransi, Ko leydi meed hen hiirata.

Dhi'i ponji lontike dhe'e Koleedye dhe mawbhe men
gerunoo bhe daasi, bhe aaf lumbaa lumbitaa

Tarawoodye dhen lontii dyuroy koy mawbhemen
hino dhigginaynoo fewdo mun ko bhe sawrata.

Ndaarii ko nyaametenoo e fewndo adiibhe en
dhin tampereedyi e heege sikkano lannataa;

Ndaarii kubheedye dhe yimbhe darnata weltodhaa
dyamaa bhe yetta a Allah dokke dhe hubhataa.

Ndaarii no nde'e dyuulirde men Labe lontori
nde'e Iibhaande nde barki muudhun lannataa

Miliyondyi noogay huutoraama e darnugol
nde; ko haa ka damgal fellitaama nde yirbataa.

Ndaarii watirdji bhaleebhe andaa wonde dhi'i
ko dhi lonto puttyi e mbabbi lonto mo nandataa.

Hedhodhaa mi haalane huunde wonunde sabaabe follude
lambhe bhen a taway ko goonga mo wortataa.

Aden yo wonu haaloowo goonga ko metti woo,  
sabu googa luttay, hay si neebhii hiddhataa.

Nee ruttagol dyabha goonga dhun bhuri luttugol!
e fenande fahmee dhun dvabhon ko mi haalata!

Laamuudyi wonu bonkiire tampini yimbhe fow,
toonyeedhi dhuudhi e Leydi, ndoorel muntyitaa.

Laamiidho sikki mo lamminaaka ko loore mun
hadhi lamminee, yawitii musidho mo lesdhataa.

Bhe hulaali Allah bhe hersi dyulbhe nde innanoo
yo bhe laamo Leydi bhe haala goonga mo sottataa.

Bhe darii bhe tampini laamateeri bhe murti fes!
miskiino hawkaa, pullo hippaa hippitaa.

Hibhe dyatta dyawle, bhe foottya yimnbhe, bhe lorra dyulbhe,
bhe walla wuybhe; bhe habbha dewle dhe sellataa.

Laamuudyi fallii fulbhe, tampini Fuuta men
haa Fuuta wontiri bhaawo, foolaa foolitaa!

Hibhe dyatta dyawle bhe fottya yimbhe bhe lorra dyulbhe,
bhe walla wuybhe, bhe habbha dewle dhe sellataa.

Ey yimbhe! Nee en fewtanii gere dyawdi tun!
mo no dyolda yhawra o sooda sotta o dyuulataa!

Hara non o waawaa hendagol ko wonna ho Dyoomam
Windunoo Ka azal. ka bindi dhi sottataa.

Faalaadho dyuulude woo e meed hen hawdyinay!
sugguy ruguy! Nden dyulde pellet sellataa.

Mo no sikka dyuulirgol no dyuuliri woo yonay,
himo dhayna anda ko hoore makko o dhaynata.

Dyooman wiay konu mun Malaaika ayninaa
bhe ko dyuuletee : << Feritee e o'o ko o dyuulata!>>

Dyuulen no dyuulirtee! Mo andaa landoyoo
bhen andinaabhe. o maanditoo ko bhe haalataa,

Aaden si yeddyitu Allah Allah wadhay o yedda
hoore makko o andataa ko ohuuwata.

Midho darna dhoo sabu dyunnugol ngol haabhinay
hedhotoobhe. Dyul e Nulaadho Dyoomam dyuulitaa.

 

Labé nyande 25 Yuuyuhu 1958

Wallafouyee Thierno Abdourahmane Bah


ALT NAME

Thierno Abdourahmane Bah

1916 - 2013