Pularji Thierno Aliou Bhoubha N'Diyan

 

Thierno Aliou Bhoubha N'Diyan

1847 - 1927


Thandhi Madiina

Yo Jooman Juulu Hisna Annabiijo

Waajagol Fii Woddhitagol Aduna


 

Thierno Alliyyu Bhuubha-Ndiyan laatii dhigginannabhe yubbhude mballafuyeeji yoodhudhi, yeddhudhi.

Bhe windii himmudhi e haala aarabu. Dhin hino jangee nokkeeli buy, Fuuta-jallo e ko hinaa, dhi janniree men

nanganbhe dhigginde kan haala aarabu, luggina fahmu mabbhe lislaamu e koohoobhe mu'un, kabii Thierno Aliyyu,

kanyun e musibbhe mu'un wano Thierno Abdullahi e Thierno Mukhtaaru, e gedhalbhe mabbhe karamoko bano, e

taanira men, wano Al-hadji Shaykhu Manda, bhe fow laati jom dudhe mawdhe; dhen dudhe jalbi Donhol thernoyaa, e

Manda, Bhuubha-N'Diyan, e Labe-misiide tigi.

Taalibaabhe Thierno Aliyyu bhen lollii e missiddaaji Fuuta-jaloo dhuudhudhi. Paul Marty hino linti wobbhe e bhen

taalibaabhe, adaade 1920, dhun ko e ngurndan Thiernoojo on, mo on Marti aski fota e deftere mu'un , « L'Islam en

Guinee Francaise » (Paris, 1921). o windi wondema:

« E der Labe on tun, karamokoobhe hino yoni teemeddhe buy, bhe Thierno Aliyyu janni fewndo sukkaku mabbhe,

bhe o rokki wirdu Tijjaani e feyyhinde dhun faadee e almubbhe mabbhe. Thierno Aliyyu etike sortugol jande nden e

laabi pedagoosi woowanoodhi ka Fulbhe , o ekkiti almubbhe makko bhen haala aarabu .... »

Bhen taalibaabhe, laatiibhe kambhe kadi jannoobhe waawubhe fah­minde fannuuji sattudhi tindinde , bhen hino

yoni ko andini bindi karamoko mabhe dhin. Durratu al abraari, e Maghaaliidu al sa'aadaati fii mah-di

sayyidi al saadaati, ko goddhi e dhin aarabuuji andaadhi ; dhi'i hino sifii fii ngurndan Nulaadho e fii bhure makko.

Goddhi e dhin aarabuuji hino pirintaa ko neebhaali, kanji e dhi wobbhe e fewndoobhe Thierno Aliyyu. Ko gedhal

mabbhe, Thierno Abdourrahmaani, lonto mabbhe ka waliyyaaku woni ko Allah newnani laatinde ngol pirintugol dheri

dhin mawniraabhe mabbhe fuddhino moobhitude e ngurndan mabbhe, bhen ko Thierno Muhammadu et Karamoko

Shaykhu.

« Yo musibbhe jangen, Allah farlii jangugol... », hino hadhi welsindagol fii jangude fahma dewal, waajii hittinde fii dhun:
« Ko mo jangii tun Ie si anda Sunna Nulaadho on, sabu sunna andirtaake yhoyre e maandagol ».
« thandhi Madiina ... e «Yo jooman juulu hisna e Anna­biijo » hino sifii kuudhe Nulaadho e bhure makko.
« Yetteede Maadha yo Joomiraadho mo waasataa...», ko waajiinde julbhe, hita bhe jokku mbeleedhe aduna tun, bhe welsidoo fii kisiyee mabbhe.
<<Yetten Seniidho ko munnyinirdhun hebhubhe tanaa, wano faato­raabhe e sugu bhen.>>

Nyande 1 Yumaayiru, 1987

Ibrahima Caba Bah