Theirno Mamadou Samba Monbeya

 

La Pésie Foutanke


 

Oogirde Malal App Download
Oogirde Malal est un livre qui parle de
jurisprudence islamique et qui enseigne
l'islam dans la langue pular (Fulfulde).
Cliquez le lien pour l'installer:
Oogirde Malal App

 

 

Bismillaahi rahmaani rahiirni.
Allaahumma salli alaa Muhammadin wa sallim.

Yaa djom nanugol hedho haala gorel
Djayngel loungel si a faala malal.

Iwngel e Saiidu Muhammaduwel
Seelenke lenhol Fuutanke laral.

Mombenke hodhande e Lash'ariyanke
To kabbhe e Maalikiyanke dhatal.

Midho yettira Djooman rewnindiral
Yo O djul e Nulaadho yedhaadho bhural.

Midho djantora himmudhi haala pular
Ko no newnane fahmu nanir djabhugol.

Sabu neddho ko haala mu'un newotoo
Nde o fahminiree ko wiaa to yhial.

Yoga Fulbhe no tunda ko djanginiraa
Araabiyya, bhe lutta e sikkitagol.

Tuugiidho e sikke e kuudhe dewal
Yonataa woni kongol maa kuugal.

Mo no dhabbha ko laabhi ko sikke alaa
E mu'un yo o jangu pulardji gorel.

Wota bhurnito welsindodhaa yaworaa
Sabu madjjere am, Oogirde Malal.

Wota ndar dhom ndaaru ko raytu mi ko'o
Si ko goonga jabhaa dhoworaa e dewal.

Bela djoo a dadhay nadjidoyde e maybhe
wiaybhe yo artire huuwa dewal.

Geno On wi'a: " Kallaa, dhun wadhataa,
Nafataa han nimse e wullitagol."...

 

Wallafuyee Thierno Mamadou Samba Monbeya