Kaaweeji Jamaanu Me'en

Kaaweeji yaltitannii jamaanu me'en enen
ndaarii wa dhii radiyooji en ko dhi haalatal!    

A wonay ka ma'a dhon udditaa tun posto ma'a! 
radiyoo nanaa ko bhe Leydi Shinuwaa wowlata!

Si ko Misra udditudhaa nanaa ghur'aana on
hibhe dursitoo, hibhe janga yergina, jangita.

London e Waashinton e Hindi e Makka men,
Pari men e Roomu a nanay bhe fow ko bhe haalata.

Aviyonji immoo bimbi saare konaakiri ;
si dhi nyallu yaade ko haa Faransi dhi Waalata;

Hidhi uuma wuudha, dhi nanga laawol feewugol! 
si dhi dawu Faransi, Ko leydi meed hen hiirata.

Dhi'i ponji lontike dhe'e Koleeje dhe mawbhe men
gerunoo bhe daasi, bhe aafi lumbaa lumbitaa

Tarawooje dhen lontii juroy koy mawbhe men
hino dhigginaynoo fewdo mun ko bhe sawrata.

Ndaarii ko nyaametenoo e fewndo adiibhe en
dhin tampereeji e heege sikkano lannataa;

Ndaarii kubheeje dhe yimbhe darnata weltodhaa
jamaa bhe yetta a Allah dokke dhe hubhataa.

Ndaarii no nde'e juulirde men Labe lontori
nde'e Iibhaande nde barki muudhun lannataa

Miliyonji noogay huutoraama e darnugol
nde; ko haa ka damgal fellitaama nde yirbataa.

Ndaarii watirdji bhaleebhe andaa wonde dhi'i
ko dhi lonto puttyi e mbabbi lonto mo nandataa.

Hedhodhaa mi haalane huunde wonunde sabaabe follude
lambhe bhen a taway ko goonga mo wortataa.

Aden yo wonu haaloowo goonga ko metti woo,   
sabu googa luttay, hay si neebhii hiddhataa.

Nee ruttagol jabha goonga dhun bhuri luttugol!
e fenande fahmee dhun jabhon ko mi haalata!

Laamuuji wonu bonkiire tampini yimbhe fow,
toonyeedhi dhuudhi e Leydi, ndoorel muntyitaa.

Laamiidho sikki mo lamminaaka ko loore mun
hadhi lamminee, yawitii musidho mo lesdhataa.

Bhe hulaali Allah bhe hersi julbhe nde innanoo
yo bhe laamo Leydi bhe haala goonga mo sottataa.

Bhe darii bhe tampini laamateeri bhe murti fes! 
miskiino hawkaa, pullo hippaa hippitaa.

Hibhe jatta jawle, bhe foottya yimnbhe, bhe lorra julbhe,
bhe walla wuybhe; bhe habbha dewle dhe sellataa.

Laamuuji fallii fulbhe, tampini Fuuta men
haa Fuuta wontiri bhaawo, foolaa foolitaa!

Ey yimbhe! Nee en fewtanii gere jawdi tun!
mo no jolda yhawra o sooda sotta o juulataa!

Hara non o waawaa hendagol ko wonna ko joomam
Windunoo Ka azal. ka bindi dhi sottataa.

Faalaadho juulude woo e meedhen hawjinay!
sugguy ruguy! Nden julde pellet sellataa.

Mo no sikka juulirgol no juuliri woo yonay,
himo dhayna anda ko hoore makko o dhaynata.

Jooman wiay konu mun Malaaika ayninaa
bhe ko juuletee : << Feritee e o'o ko o juulata!>>

Juulen no juulirtee! Mo andaa landoyoo
bhen andinaabhe o maanditoo ko bhe haalataa,

Aaden si yedjitu Allah, Allah wadhay o yedda
hoore makko o andataa ko o huuwata.

Midho darna dhoo sabu junnugol ngol haabhinay
hedhotoobhe. jul e Nulaadho Joomam juulitaa.

 

Labé nyande 25 Yuuyuhu 1958

Wallafuyee Thierno Abdourahmane Bah


ALT NAME

Thierno Abdourahmane Bah