Gimol Fii Faatunde Siriifu Sagale

Bismil’llaahi’rahmaani’rahiim – Mi wallifino yimre arabu fii duanagol Siriifu Sagale
Fewndo ko bhe faatii e 1957. Yimbhe buy tori lan yo mi wattanbhe dhi e pular no dhi woniri ka arabu non. Wattirmidhi non ka pular.

Mi yetii ILAAHII wardho wurni, si on yidhii
O immitinay yhie kiddhe huunde O waasiraa.

Alaa hunde ley Allaahu Sakko O rondoyee
alaa huunde dow Jooman si foolamo maa bhuraa.

O naataa e nder goddhun si dhun howa zaatikin
mi torikema Jooman walliton non mi yubbhiraa

Yo julde e kisiyee duumo poomaa e Annabiijo
peewal ko, 0n woni maayo okkoowo dandoraa.

Mutii naange googa e Fuuta waghtu nde wirninoo
Shiriifunjo men Shaykhuujo wullen mo Haydaraa.

Enee mayde sugu bhee dhun ko hattirde dhuytagol
waliyyu si faatike mofte hawkoto hayroraa.

No haani ka hullen alyatiirnaku diyulbhe fow
ka rottyude pitilol Diina ngol Fuuta fewniraa.

Ko alkamisaare e lewru hadju ka walluha
ka jowi mayru dhon faatunde oo Shayku hoddrraa.

Ko Allaahu immini oo Shiriifuujo Fuuta men
yonii duubhi nay tyappandhe himo janna waajoraa.

Fudhi naange peewal nyande bhee hewti fuuta men
bhe seenii bhe subhoyii leydi Sagale ka fow araa

Ko dhon nootoyii nde bhee noddunoo Alla yimbhe fow
Bhe fewni jamaaji arroobhe, tuunubhe laabhiraa

Mo faala e kisal ko Sagale o hammata
o artira annooraaji hewdhi o naftoraa.

Enee nadho huunde e yiidho fotataa mo ebbhidii
enen en yi’ir oo Shoykhu mawdho ko haaworaa

o fondindiray wano nyiiyhe saayordhe yimbhe fow
si won landho maa wonu bahdho gooto o bhurniraa

E mbatu wootu bhee fow waajetee fiyakunji Diina
mabhe e Lamru e Nahyu fow hino weltoraa

Si larnbhe ariino ka dambugal makko bhen wa'ay
wa suufaabhe wornbhe e dambuqal larnbhe fus bhuraa

karamaaji makko no wai wa naange e tumbo kammu,
naa jungo ombata naange jalbunge liilliraa

Enee yahugol Abdul-Majiidi Konaakiri
ko Shaykhu me en radhorii mo hiila no suudhoraa

Ko sagataa mo meedhaa yaltugol ka misiide dhon
si Shaykhu, rne'en newnii yo on yahu yawnoraa

Ko fii wota oo hebhu shokhola nawnaare Shaykhu nden
e fii wota yiu mayde Shaykhu o wemboraa

Ko sappo e' tato woni worbhe jiblnaabhe Shaykhu men
ko dhen koode fudhudhe e kammu hentiidho hooloraa

Wonii afo Mabhe Waliyyu Siidi Mohammadu
ko moyyhudho jikku befeejo okkaydho walloraa

Ko on reeninaa bheyngure Shaykhu ko ngal gebhal
njanal subhanii mo Shiriifu, nee himo hooloraa

No anda e on dhon wakkilaare e pellital                        '
yo Allahu wallu mo aynugol bhe o hisnoraa.

No hikkii e on Abdurrahiimi mo darja mun
a gandal moyyhal hay gooto hewtaa mo saka bhuraa

Ga yiidhaa mo woo himo. moosi dhaati no deyyhinii
no fertii no laabhi ko kuudhe moyyhe o andiraa

No hikkii e on Abdulmajiidi siffaji on .
hedhee dhi nanon ndin ngaari Diina ndi jalliraa

O sukkaama law law endu andal o mupnl ndun
o -duumii e mun himo muyna ilmu e sukkaraa.

O sukkaarna endu munyal e nuuru e ruudhagol
ko waliyaaku rewgol Alia ooboo o.entiraa

Maqhaarnunji jeenay entiraama mo lando dhin
bhe haalante wonde ko dhin walyyaku ombiraa

O roninaama Shaykk me'en o lontike ardagoI.
no wai wane waawu hay huunde seediraa

Enee Ahmadul'Mukhtaaru naange zamaanu on
ko sagataa o foolu goreebhe sugu makko dhuudhiraa

O tinni e Diina ,ko, yewtudhaa woo a lannataa
o eltira rewgo! AlIa eltande haydaraa

Konni Mustafaa ndun lewru timmundu jalbinayndu
tateeji feewubhe nurdhugol jalba andtraa

Ko Annabi Yuusufu on mo suddidho poodhunoo
o nandi e nhari kala nedho yiidho mo sintiraa

No hikki e oo Mahmuudu jon nuuru jon hudaa
ko non wai Iburaahiima mantaadho farnorra.

No lintaa e Karnbhe gedhalbhe bhen Ahmadun 'Umar
laamiinu mo nandi e baaba muudhun 0 toonyiraa

Aliyyu ko jowlol nuuru on kadi lintu dhun
ka jande faransi e arabu huunde o mirnyoraa.

E Ahmadu Mahmuudu e Abdul Lattif en
Mohammadu Laqhzafu bhee ko koode ko bhen maraa

Ko naange e lewru e koode sappo ego'o woni
gedhalbe Shiriifu mi joopi tasko no faamiraa

Gedhalbhe ka rewbhe ko sappo hino indhe mabbhe dhen
e nder gimi tati jangandht kala yiddho fassiraa

Ko Aaisatun woni mawdho mabbhe e Marya a
E wieteedho Ummul-Khayri, khayru o andiraa

E wieteedho Ummul-Fal'iin, summa Rughayyatun
E Faatimatun Khayraati Maymuunatun arra

E Aaisatul-Khayri e toolaajo Faatima
ko bhe'e woni bhibbhe Shiriifu rewbhe no hunjoraa

Bhe fow ko bhe julbhe newlibhe tuububhe laabhi pos
dewal Alia tun woni haaju mabbhe, bhe nawliraa

Bhe fow hibhe ruudhii jangi haa faami Diina kan
no hen mawbhe hen tyurbaabhe needi bhe eltiraa

Mi torike ma yaa Rahmaanu yurmininde Shaykhu an
wadhan mo ka mofturu gangunal ko o khutbiraa

Nabhaa mo e takko Nulaadho soro makko newnoyaa
o tefana yowiibhe e makko nyande bhe nangiraa.

Wadhaa mo e takko bhe yaafidhaa sappo yarlidhaa
ka nder lahadi hibbaa nuuru haa heewa ombiraa

Ndiyan bhuubhudhan e gilaasi yanaa mo soonowo
ka weendu Nulaadho subhaadho innaandu Kawsaraa

Mi torike ma teddin fanda makko yo jooma an
yedhaa Shaykhu an Aljanna firdawsi yanjiraa

E waabili yurmingol e waabili yaafagol
e fowtere urli e salsabiilu e ambaraa.

Mi torike rna okkan min e bheynquure an e julbhe
fow barke bhee yedhoyaa mi yiude bhe laakharaa.

Mi torike ma wurnu mo wurnudhaa e amen e hoore
diina yedhaa mo dewal jabhaangal o dandoraa

Mi torike ma wargoI men e hoore medhen malla
medhen jogitii liimaanu tuma saai hoddiraa

Ko an Aabidurrahmaani ado timmugol yimoo
re ma'a ewno kala fuutanke mun'nyinbhe mun'nyoraa

Mi mun'nyintinii on yimbhe Funta e faatagol
Shiriifuujo fewnudho Fuuta findini naftoraa

Mi mun'nyintinii on mofte Annabi Ahmaduu
e faataade Almamiijo almiidho weltoraa

Ga timmoode yimugol an mi toroto AIlaahu an
O juula e on tefoyoowo tuma kala sattiraa

O juula e makko salaatu humnaydho Aali en
mi yettii lLAAHII wardho surri mo waasiraa!

 

Labe Nyande 31/07/1957

Wallafuyee Thierno Abdourahmane Bah


ALT NAME

Thierno Abdourahmane Bah