Nhariiji Leydi Me'en

Si a soru e dhowdi fitaare ma leggal njanal
fii fowtagol, wife hendu bhubhundu, deyyhita,

Si a yah' e nder dunkiire bhendunde maaro mu'n,
maa naatudhaa sarden banaana nde sawtata;

Si a joodhi sera thaangol njanol kadi, taskidhaa
ko dieele ngol dunyindirta, ferondira fondita;

Si a yah e boowal yajungal men, ornudhaa
gite maadha kattudhe-ndardhe, haa ka dhe ronkataa,

Si a yhawu e pellii toowungii ha hewtudhaa
laamel ka roomet, yheewudhaa ko no yaltita,

A wonay kisan seedee, a girroto dhii nhariiji
dhi leydi me'n taganaa, e neema mo lannataa,

A taway no fawi maa gollugol fii bhantagol
ndii leydi me'n, ayna ndi, hara ganyo yultataa.

Yo musiddho a yii nhariji dhi leydi maa
taganaa, e neema, e dhii ngaluuji dhi hayrataa;

Hiwu leydi maa, yidhu yimbhe maa, neu bhibbhe maa,
nafu mawbhe maa bhen, tampana bhe, a nimsata!

Yo mi darto dhoo; dhun dhoo yonay, ko no fuddhore
fahminde dokkal Allah Wawdho Mo ronkata.

Jooman hisin men, hisnu Gine, bheyda dewal,
pottal e fahmu amen, e barke mo lannataa.

 

Labe, nyande 4 dujambar, 1975

Wallafuyee Thierno Abdourahmane Bah


ALT NAME

Thierno Abdourahmane Bah